De opvang

Kindcentrum de Vlinderboom biedt kinder-, peuter, voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Onze openingstijden zijn ruim: van 6.30 tot 19.00 uur.
In de vakanties bieden we voor kinderen van 4 tot 13 jaar een vakantieprogramma aan.

 

Voor de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar zijn kinderopvangorganisaties ‘t Hummelke
en Kids-Home als partner in ons kindcentrum werkzaam.
De peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar en de voor- en naschoolse opvang
voor kinderen van 4 tot 13 jaar wordt verzorgd door Hummel-Kids. 

“De opvang in de Vlinderboom is flexibel en sluit aan bij de behoeften van ouders en kinderen. Kinderen voelen zich hier thuis”

Kinderdagverblijf ’t Hummelke (0 - 4 jaar)

‘t Hummelke biedt flexibele opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De opvang vindt plaats in twee kleine groepen met een huiselijke sfeer. De derde groep biedt tevens peuteropvang.  Het kinderdagverblijf hanteert ruime openingstijden (van 6.30 tot 19.00 uur). Ontbijt en warme maaltijd (zelf meegebracht) behoren tot de mogelijkheden.

 

Het kinderdagverblijf werkt met de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-methode ‘Speelplezier’ die naadloos aansluit op de methodiek van de basisschool. We noemen dit ook wel een doorgaande leerlijn.

 

Wilt u persoonlijk kennismaken? Mail naar:
info apestaart hummelke punt eu
www.hummelke.eu

 

 

Kinderdagverblijf Kids-Home (0 - 4 jaar)

Kids-Home is een gezellige plek waar kinderen zich thuis voelen. Een veilige plek waar ze volop kunnen spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Ons kinderdagverblijf ondersteunt werkende ouders zoveel mogelijk in de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. De wensen van ouder / verzorger en kind staan bij ons centraal. 

Veilig en vertrouwd

Kids-Home hecht veel waarden aan het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving. We blijven dan ook voortdurend met ouders in gesprek over veranderingen en verbetermogelijkheden en staan altijd open voor tips en ideeën betreffende de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Op deze manier blijven we ons bewust van de manier waarop we met kinderen omgaan en kunnen we bijsturen waar nodig. 

 

Speelplezier

We bieden een huiselijke sfeer waarin kinderen zich snel op hun gemak voelen. Ons pedagogisch beleidsplan stelt het kind centraal, maar biedt ook veel aandacht aan het groepsproces. Wij werken onder meer met de Voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE)-methode ‘Speelplezier’, die als een rode draad door de dag loopt en de kinderen regelmaat en structuur biedt. Kinderen leren spelenderwijs nieuwe woorden, voorwerpen en handelingen en worden gestimuleerd zich steeds verder te ontwikkelen op sociaal, persoonlijk, emotioneel en motorisch vlak, en in het omgaan met normen en waarden.

info apestaart kids-home punt nl
www.kids-home.nl

Kinderen De Vlinderboom

Bloem

Gedicht

Ster

Peuteropvang de Vlinderboom (2 - 4 jaar)

Onze peuteropvang biedt een professioneel, voorschools, educatief aanbod voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Peuteropvang de Vlinderboom is een ontmoetingsplek voor peuters en hun ouders / verzorgers. De groepsgrootte bedraagt maximaal zestien peuters. De inrichting biedt de mogelijkheid om bezig te zijn met spel, tekenen, plakken, kleien, bouwen, spelen in de huishoek en verkleden. Ook kunnen de peuters gebruikmaken van een gymzaal en grote buitenspeelplaats. De opvang wordt verzorgd door Hummel-Kids

Plezier in spelen

De peuteropvang is een speelzaal waar kinderen zich op een natuurlijke en speelse manier met plezier ontwikkelen. Samen met leeftijdsgenootjes doen peuters positieve en leerzame ervaringen op in een veilige en vertrouwde omgeving. Alle medewerksters zijn geschoold in het Voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE)-scholingstraject om peuters nog beter te volgen en de ontwikkeling te stimuleren. Er is veel aandacht voor taalverwerving, waarbij we gebruik maken van de methode ‘Speelplezier’. Regelmatig overleg met het team van basisschool de Vlinderboom zorgt voor een prettige doorgaande leerlijn voor elk kind.

 

 

Praktisch

De peuteropvang is geopend van maandag- tot en met vrijdagochtend van 8.30 tot 11.15 uur, met de mogelijkheid om uit te breiden tot 12.00 uur. Tot 8.45 uur is inlooptijd. Maandag- en dinsdagmiddag van 12.45 tot 15.30 uur. Tot 13.00 uur is inlooptijd.

 

Als kinderen 3 jaar worden, ruilen ze automatisch een ochtend in voor een middag. Zo worden ze beter voorbereid op schooltijden en -structuur. De peuterspeelzaal is 40 weken per jaar geopend, gelijk met de schoolweken van basisschool de Vlinderboom.

info apestaart hummel-kids punt nl
www.kinderopvanghummel-kids.nl

Buitenschoolse opvang de Vlinderboom (4 - 13 jaar)

Onze bso biedt ondersteuning aan ouders die werken en draagt tegelijkertijd bij aan de ontwikkeling van het kind. We bieden een opvoedingsklimaat waarin kinderen hun persoonlijke en sociale competenties kunnen ontwikkelen, zich normen en waarden eigen maken en zich veilig voelen. Hierdoor kunnen kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen, met respect voor zichzelf en anderen, met vertrouwen in eigen kunnen, sociaal vaardig en creatief in uitingen en oplossingen. BSO de Vlinderboom wordt verzorgd door Hummel-Kids. 

Ontspannend én uitdagend

BSO de Vlinderboom werkt met leuke en uitdagende programma's. De pedagogisch medewerkers stemmen hun programma en activiteiten af op de leeftijd van de kinderen, de interesses en de resultaten van onze observaties. Kinderen worden zoveel mogelijk betrokken bij het kiezen van de programmaonderdelen. Daarbij vinden we het belangrijk dat kinderen na een drukke schooldag lekker kunnen ontspannen en niets moeten. 

 

Samen kiezen

Kinderen hebben inspiratie en structuur nodig. We overschatten kinderen als we denken dat ze de hele dag op een goede manier vrij kunnen spelen. Andersom moeten pedagogisch medewerkers niet alles voor ze bepalen. Daarom bepalen we de programma’s samen met de kinderen: het bedenken, voorbereiden, uitvoeren én evalueren van activiteiten. Door methodisch te werken onderscheiden we ons op kwaliteit. We zoeken naar een goede balans en zorgen dat alle belangrijke ontwikkelingsgebieden aan de orde komen.

 

 

Contact met ouders/verzorgers

Wij hechten veel waarde aan de relatie met ouders/verzorgers. Samen zorgen we voor de beste omstandigheden voor de ontwikkeling van het kind. We doen daarom ons best om ouders/verzorgers zich thuis én gehoord te doen voelen, zodat de verschillende leefwerelden van het kind (thuis en de bso) met elkaar verbonden worden. Heeft een kind een moeilijke periode? Dan bespreken we samen de beste aanpak. Een vast moment om de ontwikkeling van kinderen te bespreken is het jaarlijkse oudergesprek. Daarnaast spreken we ouders / verzorgers graag tijdens de haal- en brengmomenten, observatiegesprekken en ouderavond en informeren we hen via onze nieuwsbrieven. 

De bso van kindcentrum de Vlinderboom kent drie onderdelen:

  • De voorschoolse opvang van 6.30 uur tot 8.30 uur, waar kinderen tevens kunnen ontbijten. Onze pedagogisch medewerkers brengen de kinderen naar school.
  • De naschoolse opvang, waar kinderen na een schooldag hun verhaal kwijt kunnen en aan de slag gaan met activiteiten die ze zelf uitkiezen.
  • De vakantieopvang, waar leuke en spannende activiteiten worden georganiseerd voor kinderen van werkende ouders. 

Thuisgevoel

Veel vriendjes

Oog voor elk kind

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren